Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

Moje vprašanje se nanaša na ureditev problematike odkupa zemljišča javnega dobra. Že deset let je mimo, odkar se je v Spodnji Pohanci zgradilo novo krožišče, kar je bilo nujno potrebno za varen promet na območju starega križišča, na katerem se je pripetila nešteta nezgoda in prometna nesreča. Z gradnjo novega krožišča je šlo v ta namen, nekoliko drugačne ureditve križišča, tudi nekaj zasebnega zemljišča. Na stičišču z občinskim in zasebnim pa so nastali manjši odseki, ki sedaj pripadajo državi, oziroma so postali t.i. javno dobro. Že deset let se ljudje trudijo okoli te »nerešene zemlje«, ki se stika njihovih zemljišč. Urejajo okolico, sadijo zelenje, zalivajo zelenice ipd. Seveda ne počnejo le tega, temveč skrbijo tudi za rešitve tako, da zaprošajo za odkup zemlje javnega dobra, ki po sami funkcionalnosti najbolj pritiče ravno sosednjemu (zasebnemu) zemljišču. Sploh v kolikor gre za manjši delček zraven zasebnega zemljišča, ki je nesrečno nastal ravno ob zgraditvi novega krožišča. Če se natančneje opredelim, gre za nepremičnino parc.št. 928/1, k.o. Arnovo selo (skica nepremičnine med prilogami). Ta del je bil predviden za odkup že v samem začetku, odkar se je pojavil neposredno zraven nepremičnine parc.št. 1278, k.o. Arnovo selo. Oddanih je bilo že nekaj vlog za odkup, Občina pa do današnjega dne ni poskrbela za razrešitev problema. Problema zato, ker bi si lastnik želel po svoje urediti del zemljišča, ki se stika z delom javnega dobra, tako pa mu je poseg onemogočen. V vmesnem času si je lastnik pridobil dovoljenje iz strani Občine za upravljanje s tem delom zemljišča javnega dobra. Zelenice na zemljišču pred tem sploh ni bilo, le gola zemlja, ki jo je lastnik sosednje nepremičnine obdeloval, zalival in negoval do lepo negovane travne površine. To počne še danes, vseh deset let. Nasadil je grmičevje na lastne stroške. Tudi grmičevje je redno vzdrževano. Vprašanje, ki se nanaša na ta del je, kdaj boste ukrepali in z državo uredili vprašanje lastništva in lastniku sosednjega zemljišča omogočili odkup tega res majhnega dela javnega dobra?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Investicijo rekonstrukcije križišča v krožišče v Spodnji Pohanci je vodila tedanja Direkcija RS za ceste (krajše DRSC) oziroma sedanja Direkcija RS za infrastrukturo, ki je pred samo izgradnjo krožišča ter s tem tudi delnim preoblikovanjem priključkov (najbolj očitno za smer Arnovo selo), z lastniki zemljišč sklepala kupoprodajne pogodbe v katerih je bilo zapisano, da se po končani gradnji izvede parcelacija po izvedenih posegih. Občina je od same gradnje naprej večkrat pisno pozvala DRSC, da naj pristopi k parcelaciji in dokončno uredi odprta zemljiškoknjižna vprašanja, saj sklenjene kupoprodajne pogodbe brez aneksov po izvedeni parcelaciji niso podlaga za vpis v zemljiško knjigo ter dokončne ureditve lastništva. DRSC je k parcelaciji pristopila po nekaj letih, vendar o tem na Občini nismo bili posebej obveščeni. Lansko leto, ko je ga. Ogorevc povpraševala o možnosti odkupa zemljišča, ki je omenjeno v njenem svetniškem vprašanju, se je ugotovilo, da je DRSC sicer izvedla parcelacijo, vendar ne na kraku lokalne ceste proti Arnovem selu, ampak samo na omrežju državnih cest. Parcelacijo na lokalnem odseku smo naročili in pričakujemo, da se bo izvedla v mesecu septembru ali oktobru 2015. Po izvedeni parcelaciji, bo možno rešiti tudi lastniška vprašanja.
Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

20.07.2015


Izpraševalec:

Bernardka Ogorevc


Stranka:

SD