Gumb išči|

Zapri iskalnik

9. seja Občinskega sveta občine Brežice

Opažam, da ko na teren prihaja geometer in gre za parcele ob javnih površinah, ob javnih cestah, da je pravilo, da so vsi lastniki povabljeni na ogledu geometra. V primeru javnega dobra, javne poti oz. javne ceste, bi morala biti obveščena občina. Če je le-ta obveščena, me zanima, zakaj se nihče ne odzove na ta vabila. Prav bi bilo, da se ob teh ogledih obvesti tudi krajevno skupnost, kjer meritve potekajo ter da je predstavnik krajevne skupnosti tudi prisoten. Opazil sem, da je nekaj žebljev zabitih ob cesti. Geometri ob novih meritvah ne poiščejo starih mejnikov in to je pri nas precej moteče.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Ob meritvah smo prisotnih oz. dobimo vsaj zapisnik geodeta. Prosil bi vas, da nam poveste konkretno za katero meritev gre, kjer nismo bili prisotni, da bomo lahko pripravili konkreten odgovor. Glede ceste, ki ste jo omenili, koliko smo videli v proračunu, so vse državne ceste v občini Brežice prestavljene na leto 2018. V naslednjih dveh letih, koliko opažamo, država nima predvidenih investicij. Tudi cesto Pohanca – Artiče, za katero smo mi naredili projektno dokumentacijo, smo opazili, da je prestavljena iz NRP-ja letošnjega leta. Na sestanek s predstavniki Direkcije za ceste še čakamo, smo že naročeni, a še nismo na vrsti.

Dopolnitev odgovora župana :

Postopek za evidentiranje urejene meje skoraj v celoti predpisujeta Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) in Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, za posamezna procesna dejanja, ki v ZEN-u niso konkretno opredeljena, pa se subsidiarno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku. Sam postopek, katerega posledica je v zemljiškem katastru zavedena tako imenovana urejena meja, je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je postopek urejanja meje, ki ga kot geodetsko storitev izvaja geodetsko podjetje, drugi del pa je upravni postopek sprevedbe - evidentiranje geodetovih ugotovitev v kataster, ki ga opravi pristojna pisarna Geodetske uprave RS. Ureja in evidentira se lahko meja ali del meje parcele, postopek pa se uvede na zahtevo lastnika. Geodetsko podjetje pred izvedbo postopka na terenu izvede predizmere, pridobi iz arhiva geodetske uprave vse elaborate izmer konkretnega območja. S pomočjo arhivskih podatkov z upoštevanjem natančnosti posameznih izmer ali s pomočjo zadnjih vpisanih podatkov o parceli izračuna točke, v katerih se meja lomi. Na predizmerah, ki se opravijo pred izvedbo mejne obravnave ni potrebno sodelovanje lastnika. Vse lastnike parcele, katere meja se ureja in lastnike s katerimi ta parcela meji se povabi na mejno obravnavo. Lastnike je geodet dolžan ugotavljati iz podatkov zemljiške knjige. Na mejni obravnavi geodet lastnikom parcel katerih meja se ureja, predlaga mejo ugotovljeno na podlagi arhivskih podatkov zemljiškega katastra, torej preteklih izmer in elaboratov, tako da jo prenese v naravo. Vabljeni smejo geodetu pokazati svojo mejo. V kolikor lastniki soglašajo s pokazano mejo, se temu primerno pripravi sam elaborat, sicer se v upravnem postopku razpiše ustna obravnava v kateri si pristojna geodetska pisarna prizadeva k sporazumni rešitvi.
Na Občino Brežice letno prejmemo preko 300 vabil na mejne obravnave, v večjem delu se udeležimo tistih postopkov, ki so naročeni z naše strani, v nasprotnem se posvetujemo z geodetom. V primerih, ko lastniki naročajo ureditev meje z javnim dobrim se postopka udeležimo po potrebi. Dejstvo je namreč, da ima javno dobro poseben status in se lahko meja med parcelo v lasti fizičnega subjekta in javnim dobrim ureja zgolj po zgodovinskih podatkih zemljiškega katastra, nasprotno le z našim soglasjem ob podpisu geodetskega elaborata. Takšni praksi sledijo tudi sodišča v postopku sodne določitve meje.

Pripravila: Valerija Uršič, višja svetovalka in David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

07.12.2015


Izpraševalec:

Marijan Žibert


Stranka:

ROK