Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Zahteva za dodatno obrazložitev - omejitev hitrosti, Krška vas, JP 524391; zveza: vaš odgovor št. 901-8/2015, z dne 11.9.2015.

Dne 1.2.2015 sem na pobudo nekaterih vaščanov Krške vasi med drugim dal predlog, da se na JP 524391 vsaj na njenem ožjem delu (med hišnima številkama 46 in 48d) namestijo prometni znaki z omejitvijo hitrosti na 30 km/uro. Zapisal sem tudi, zakaj je omejitev hitrosti smiselna (»Po ulici, ki je v prvem delu stisnjena med ograje hiš, vozijo različna vozila, saj je v ulici zraven stanovanjskih hiš več izvajalcev gospodarskih, kmetijskih in uslužnostnih dejavnosti, velikokrat pa na to pot zaidejo tudi vozila namenjena drugam«).

Dne, 5. 10. 2015 sem prejel odgovor, da je Komisija za tehnično urejanje prostora sprejela sklep, da omejitev hitrosti ni potrebna, ker gre za slepo ulico in se po njej izvaja dostop do objektov. Ugotovitve komisije niso točne in ne ustrezajo stanju na terenu.

Omenjena javna pot parc. št. 6210 je v naravi v večjem delu asfaltirana in se v makadamski izvedbi nadaljuje po parc. št. 6001, 3464/2 in 4102 (vse k.o. Krška vas) in se priključi na cesto Boršt – Dolenje Skopice. Vse so po katastru javno dobro v lasti Občine Brežice. Torej nikakor ne more biti »slepa ulica«, kot ugotavljate vi.

Tudi sicer pot ne služi le za dostope do objektov, kot trdite v odgovoru, ampak jo uporabljajo tako stanovalci za dostope do objektov, obdelovalci kmetijskih zemljišč, ki v večini ne živijo na tem območju, predvsem pa izvajalci gospodarskih dejavnosti (proizvodnje, servisov, gradenj in uslug), ki imajo na tej poti svoje delavnice in njihove stranke, obiskovalci ter športniki za dostop do igrišč in parkirišč. V zvezi z vožnjo otrok po cesti pa sprašujem, kako si komisija predstavlja, da lahko pridejo do igrišča, tudi iz razloga, ker je pot ravno v delu dostopa do igrišča najožja. Predlagam torej, da se v najožjem delu poti namesti prometne znake z omejitvijo hitrosti, če pa ste prepričani, da gre za slepo ulico, potem pri vstopu v ulico s ceste Krška vas - Skopice namestite tak znak.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Zahvaljujemo se vam za dodatna pojasnila in argumente za omejitev hitrosti na omenjeni poti v Krški vasi. Vašo pobudo z dodatnimi pojasnili bomo še enkrat obravnavali na seji Komisije za tehnično urejanje prometa v Občini Brežice in vas obvestili o sprejetih sklepih.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

05.10.2015


Izpraševalec:

Jožef Piltaver


Stranka:

Lista SONCE