Gumb išči|

Zapri iskalnik

11. seja Občinskega sveta občine Brežice

11. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 17.2.2020 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja.

Stališča in predlogi delovnih teles.

Točke dnevnega reda

1. Določitev dnevnega reda.

2. Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

3. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1. Sklep o podaji predloga za imenovanje članov območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Brežice.

5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Bračna vas – Ak 1607, prva obravnava.

6. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2020, druga obravnava.

7. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2021, druga obravnava.

8. Sklep o pooblastitvi župana za oprostitev plačila komunalnega prispevka do višine 20.000,00 EUR za podjetje TPV d.o.o.

9. Elaborati o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarskih javnih služb in Predlogi uskladitve cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.

9.1. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov za leto 2020 ter Predlog znižanja cen javne infrastrukture obveznih občinskih gospodarskih javnih služb Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in Zbiranje bioloških odpadkov.

9.2. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2020 ter Predlog dviga cene omrežnine ter cene storitve pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

9.3. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter Predlog znižanja omrežnine in dviga cene storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin .

10. Poslovni načrt podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2020 ter razvojni plan podjetja in program za obvladovanje kakovosti.

11. Elaborati o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarskih javnih služb in Predlogi uskladitve cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.

9.1. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov za leto 2020 ter Predlog znižanja cen javne infrastrukture obveznih občinskih gospodarskih javnih služb Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in Zbiranje bioloških odpadkov.

9.2. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2020 ter Predlog dviga cene omrežnine ter cene storitve pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

9.3. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter Predlog znižanja omrežnine in dviga cene storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin .

12. Poslovni načrt podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2020 ter razvojni plan podjetja in program za obvladovanje kakovosti.

13. Elaborati o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarskih javnih služb in Predlogi uskladitve cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.

9.1. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov za leto 2020 ter Predlog znižanja cen javne infrastrukture obveznih občinskih gospodarskih javnih služb Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in Zbiranje bioloških odpadkov.

9.2. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2020 ter Predlog dviga cene omrežnine ter cene storitve pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

9.3. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter Predlog znižanja omrežnine in dviga cene storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin .

14. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Brežice za leto 2018 in 2019.

15. Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Brežice za leto 2020.

16. Pobude in vprašanja.

17. Razno.

Info

Datum in ura:

17.02.2020 ob 16:00


Možnost postavljanja vprašanj:

17.02.2020 ob 20:00


Lokacija:

Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.