Gumb išči|

Zapri iskalnik

16. seja Občinskega sveta občine Brežice

16. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 22.2.2021 ob 16.00 uri, v večnamenski dvorani na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja

Stališča in predlogi delovnih teles

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1. Sklep o imenovanju nadomestne članice in predsednika Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja.
4.2. Sklep o imenovanju nadomestne članice Komisije za vloge in pritožbe.

5. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Slovenska vas, SLV-01 – sever, prva obravnava.

6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3, prva obravnava.

7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice, prva obravnava.

8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice, prva obravnava.

9. Predlog Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice, prva obravnava.

10. Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. - Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. in sklepi ustanovitelja Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., prva obravnava.

11. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Brežice, druga obravnava.

12. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021.

13. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

14. Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021.

15. Pobude in vprašanja.

16. Razno.