Gumb išči|

Zapri iskalnik

17. seja Občinskega sveta občine Brežice

 

17. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 19.4.2021 ob 16.00 uri, v večnamenski dvorani na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja

Stališča in predlogi delovnih teles

 

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje občine Brežice (SD OPN 3), druga obravnava.

5. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Brežice za leto 2020.

6. Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Brežice za leto 2021.

7. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Arnovo selo« in Investicijskega programa »Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Arnovo selo«.

8. Sklep o uskladitvi cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2021.

9. Določitev cene gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2021.

10. Določitev cene gospodarske javne službe odvajanje in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2021.

11. Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2020.

12. Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2021, Program za obvladovanje kakovosti poslovanja v podjetju Komunala Brežice d.o.o. v letu 2021 ter Letni programi odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, oskrbe s pitno vodo, vzdrževanja javne razsvetljave in izvajanja GJS ravnanje s komunalnimi odpadki na območju občine Brežice za leto 2021.

13. Pravilnik o spremembi Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Brežice.

14. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2020.

15. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice, prva obravnava.

16. Predlog Statuta Občine Brežice, prva obravnava.

17. Pobude in vprašanja.

18. Razno.