Gumb išči|

Zapri iskalnik

18. seja Občinskega sveta občine Brežice

18. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v četrtek, 10.6.2021 ob 16.00 uri, v večnamenski dvorani na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja

Stališča in predlogi delovnih teles

 

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

2. Potrditev nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Brežice.

3. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

4. Določitev dnevnega reda.

5. Mandatne in kadrovske zadeve:
5.1 Seznanitev s predlogom imenovanja ravnateljice Osnovne šole Velika Dolina.

6. Statut Občine Brežice, druga obravnava.

7. Poslovnik Občinskega sveta Občine Brežice, druga obravnava.

8. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Brežice, druga obravnava.

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19, prva obravnava.

10. Mnenje Občine Brežice k osnutkom pokrajinske zakonodaje.

11. Letni program urejanje in čiščenje javnih površin 2021 ter Letni program vzdrževanja občinskih javnih cest 2021.

12. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Brežice.

13. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice.

14. Soglasje k opustitvi izvajanja rudarskih del v peskokopu Župjek – Bizeljsko.

15. Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora za del EUP CUN-03.

16. Seznanitev s poslovnimi poročili javnih zavodov in agencij, katerih (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je Občina Brežice za leto 2020.

17. Pobude in vprašanja.

18. Razno.