Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

21. seja Občinskega sveta občine Brežice

21. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v četrtek, 3. 2. 2022 ob 16.00 uri, v večnamenski dvorani na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja

Stališča in predlogi delovnih teles

Amandmaji na Odloka o proračunu OB za  leti 2022 in 2023

Odgovor na prejeti amandma

Poročilo zelenega koordinatorja o dejavnostih v zeleni shemi

 

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Mandatne in kadrovske zadeve:

4.1. Sklep o podaji mnenja k imenovanju direktorice/ravnateljice Strokovno izobraževalnega centra Brežice.

5. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2022, druga obravnava.

6. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2023, druga obravnava.

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Šentlenart v Brežicah, druga obravnava.

8. Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2022, Program za obvladovanje kakovosti poslovanja v podjetju Komunala Brežice d.o.o. v letu 2022 ter Letni programi oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ravnanja s komunalnimi odpadki, 24-urne dežurne pogrebne službe, upravljanja pokopališča v Brežicah, vzdrževanja javnih površin, vzdrževanja občinskih javnih cest in vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Brežice za leto 2022.

9. Pravilnik o spremembi Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Brežice.

10. Določitev cene omrežnine gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2022.

11. Določitev cene gospodarske javne službe odvajanje in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, storitev praznjenja greznic in male komunalne čistilne naprave, cen omrežnine čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter omrežnin praznjenja greznic in male komunalne čistilne naprave za leto 2022.

12. Določitev cene gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2022.

13. Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa »Vodovodni stolp – razgledna točka«.

14. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Brežice za leto 2021.

15. Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Brežice za leto 2022.

16. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

17. Sklep o financiranju Fakultete za turizem v Brežicah za leti 2022 in 2023.

18. Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2022.

19. Pobude in vprašanja.

20. Razno.