Gumb išči|

Zapri iskalnik

23. seja Občinskega sveta občine Brežice

23. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 20. 6. 2022 ob 16.00 uri, v večnamenski dvorani na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja

Stališča in predlogi delovnih teles

 

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Mandatne in kadrovske zadeve:

4.1. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.
4.2. Sklep o imenovanju predstavnika občine Brežice v Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje.

5. Seznanitev Gen energije d.o.o. z načrtom izgradnje drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK 2).

6. Seznanitev Sklada za financiranje izgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK ter Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) o zagotavljanju sredstev in načrtih izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »B4-21C2/1/423_CU – Ob Cesti svobode« - prva obravnava.

8. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

9. Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2021.

10. Sklep o nakupu osnovnega sredstva nad 200.000,00 EUR za potrebe Javnega podjetja Komunale Brežice d.o.o..

11. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Brežice, druga obravnava.

12. Soglasje k nakupu in osnutku besedila pravnega posla prodajne pogodbe ter zagotovitev proračunskih sredstev za sklenitev prodajne pogodbe.

13. Sklep o pristopu Občine Brežice h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo.

14. Strategija reševanja romske tematike v občini Brežice 2022-2030.

15. Strategija za mlade v občini Brežice 2022 – 2030.

16. Pobude in vprašanja.

17. Razno.