Gumb išči|

Zapri iskalnik

24. seja Občinskega sveta občine Brežice

24. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v četrtek, 7. 7. 2022 ob 16.00 uri, v večnamenski dvorani na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Stališča in predlogi delovnih teles

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2022.

5. Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa »Dograditev ZD Brežice«.

6. Določitev cene izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo in subvencije najemnine za infrastrukturo gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2022 ter določitev cene izvajanja storitev gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

7. Strategija reševanja romske tematike v občini Brežice 2022-2030.

8. Strategija za mlade v občini Brežice 2022 – 2030.

9. Pobude in vprašanja.

10. Razno.