Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Športne površine ob osnovni šoli Dobova"

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 74/10

Območje obravnave se nanaša na ureditveno območje neposredno ob obstoječem šolskem kompleksu v Dobovi, ki ga tvorita objekta osnovne šole in vrtca. Obstoječi šolski kompleks se nahaja na severnem delu naselja Dobova, vzhodno od lokalne ceste, ki poteka proti Malemu Obrežu in Kapelam. S prostorskim aktom so določene usmeritve za namen prometne ureditve območja, parkirnih mest, zunanjih športnih površin osnovne šole ter dela zunanjih površin vrtca. Rekonstruira oziroma zgradi se nov cestni priključek na mestu obstoječega cestnega priključka, izvede se razširitev dovozne ceste z ureditvijo novega pločnika do dvorišča osnovne šole, ureditev parkirnih mest za osebna vozila in avtobuse ter ustrezne funkcionalne povezovalne poti med objekti kompleksa in novimi športnimi površinami. V območju se predvidi tudi druge ureditve, potrebne za funkcioniranje obstoječega šolskega in novega športnega kompleksa ali zaradi eventualnih vplivov na neposredno okolico. V območju je predvidena ureditev štirih enot oziroma parcel namenjenih gradnji: - Cesta – ureditev dela ceste ob priključku na lokalno cesto in dovozu na parkirne površine kot javna cesta, - Dovozna cesta – v nadaljevanju javne ceste se uredi dovozna cesta obstoječega šolskega kompleksa, - Parkirne površine – ureditev parkirnih mest za potrebe vrtca in šole, do 80 parkirnih mest, - Športne površine – ureditev športnih igrišč in objektov za potrebe osnovne šole ter del zunanjih površin za potrebe vrtca. Območje ureditev OPPN obsega območje velikosti ca. 17.921 m2.

Seznam vseh aktov