Gumb išči|

Zapri iskalnik

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Opis

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice objavlja na podlagi 52 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/1, 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18):

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

1. Naziv in sedež organa, ki sklepa pravni posel:

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Tel.: 07/620 5500, Fax.: 07/499 0052, e-naslov: obcina.brezice@brezice.si

2. Predmet neposredne pogodbe:

Predmet oddaje je nepremična s parc. št. 166/1 k.o. Brežice in sicer del v izmeri 25,5 m2 in v solastniškem deležu 65 % Občine Brežice, kar ustreza zemljiškoknjižnemu solastništvu do 13/20 celote nepremičnine in sicer za namen postavitve tipske gostinske terase. Predmetna nepremičnina se oddaja za določen čas od 5. 5. 2021 do 09. 10. 2021 z možnostjo podaljšanja. Izhodiščna višina mesečne najemnine znaša 65,92 EUR.

3. Pogoji pod katerimi se predloži ponudba

Ponudniki so dolžni oddati pisno vlogo za dodelitev – najem nepremičnine s kratko obrazložitvijo, ki jo pošljejo na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ali na elektronski naslov: obcina.brezice@brezice.si ali dostavijo osebno v sprejemno pisarno Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, do vključno 4. 5. 2021

4. Postopek izbire

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 15 dneh po roku za prejem ponudb. Organ pristojen za izvrševanje proračuna občine, ali komisija s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavita kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe, pri čemer se ponudnikom ne povrnejo stroški.

5. Drugo

Dodatne informacije zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Brežice po telefonu št. 07/62-05-545 (Mateja Tomše) oz. e-posti: mateja.tomse@brezice.si.

 

Občina Brežice

Župan

Ivan Molan

Info

Datum:

15.04.2021


Tip nepremičnine:

Zemljišče


Lokacija:

Brežice