Splošni akti občine

Trenutno ni vsebin na tej podstrani.

Objave v uradnem listu:

DatumNaslov
07.04.2017Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas
07.04.2017Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2016
31.03.2017Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bukovje, Ap 1497
27.03.2017Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017
24.02.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice
17.02.2017Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice
06.02.2017Program podeljevanja koncesij na primarni ravni v občini Brežice
06.02.2017Lokalni program kulture Občine Brežice 2015-2019
24.01.2017Letni program na področju kulture za leto 2017
24.01.2017Letni program na področju športa za leto 2017
24.01.2017Letni program na področju zdravstvenega in socialnega varstva za leto 2017
24.01.2017Letni program na področju mladine za leto 2017
20.01.2017Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60
23.12.2016Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
23.12.2016Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo Artiče
20.12.2016Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Slovenska vas, Ap 193
20.12.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2017
20.12.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Župeča vas, del CEK-11
15.12.2016Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova
08.11.2016Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Občinskega strokovnega sveta za šport