Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1992
02.06.2010Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
02.06.2010Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
02.06.2010Sklep o prenehanju Zavoda za kulturo Brežice
02.06.2010Sklep o izločitvi javnih zavodov
02.06.2010Sklep o izločitvi Zdravstvenega doma Brežice in Lekarne Brežice iz javnega zavoda Zdravstveni center Brežice
02.06.2010Pravilnik o uradni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega nadzornika
02.06.2010Odredba o določitvi parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina
02.06.2010Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok
02.06.2010Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
02.06.2010Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine
02.06.2010Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
02.06.2010Izid glasovanja na nadomestnih volitvah v zbor združenega dela Skupščine občine Brežice
02.06.2010Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1992 na območju občine Brežice
02.06.2010Odlok o razpisu ponovnih volitev
02.06.2010Tržni red na tržnici v mestu Brežice
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta stanovanjske soseske Zakot-Trnje
02.06.2010Odlok o tržnem redu na tržnici v mestu Brežice
02.06.2010Odlok o zaključnem računu in izvršitvi proračuna občine Brežice za leto 1991
02.06.2010Odlok o proračunu občine Brežice za leto 1992