Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju občine Brežice
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi osnutka Programskih zasnov za območje ob Titovi cesti
02.06.2010Odlok o organizaciji in delovanju sistema za opazovanje in obveščanje v občini Brežice
02.06.2010Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanjske površine v družbeni gradnji po stanju 31. 12. 1992 na področju občine Brežice
02.06.2010Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Mali vrh
02.06.2010Odlok o zaključnem računu in izvršitvi proračuna občine Brežice za leto 1992
02.06.2010Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks
02.06.2010Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Brežice
02.06.2010Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem
02.06.2010Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1993 na območju občine Brežice
02.06.2010Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Brežice v 1. trimesečju 1993
02.06.2010Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila
02.06.2010Sklep o oblikovanju cen
02.06.2010Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1993
02.06.2010Odredba o spremembi Odredbe o določitvi najvišjih cen
02.06.2010Spremembe statuta sveta posavskih občin
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Obrežje
02.06.2010Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven r
02.06.2010Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Nova vas
02.06.2010Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Nova vas