Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
02.06.2010Odlok o določanju najemnin
02.06.2010Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine v družbeni gradnji
02.06.2010Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Brežice v letu 1994
02.06.2010Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1994 na območju občine Brežice
02.06.2010Sklep o uvedbi samoprispevka za območje KS Kapele
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Brežice
02.06.2010Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje vasi Bojsno v KS Globoko
02.06.2010Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1994
02.06.2010Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Kapele
02.06.2010Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Radia Brežice
02.06.2010Akt o koncesiji za izkoriščanje peskokopov in kamnolomov na področju občine Brežice
02.06.2010Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, plačevanje stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevaje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega
02.06.2010Odlok o podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina
02.06.2010Odredba o pašnem redu čebel v občini Brežice
02.06.2010Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
02.06.2010Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem
02.06.2010Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
02.06.2010Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Radia Brežice