Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Sklep o začasnem financiranju javne porabe občine Brežice
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Dobova
02.06.2010Sklep o uvedbi samoprispevka za območje dela vasi Piršenberg v Krajevni skupnosti Globoko
02.06.2010Začasni statutarni akt občine Brežice
02.06.2010Poročilo o izidu volitev župana občine Brežice
02.06.2010Odlok o zaključnem računu in izvršitvi proračuna Občine Brežice za leto 1994
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Brežice dopolnjenega v letu 1995
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obveznem plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih na območju Občine Brežice
02.06.2010Začasni statutarni sklep o ustanovitvi in nalogah odbora za urbanizem in okolje, odbora za kmetijstvo in odbora za proračun in finance
02.06.2010Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na lokalnih volitvah v Občini Brežice v letu 1994 ter o financiranju političnih strank v Občini Brežice
02.06.2010Odlok o obveznem plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih na območju Občine Brežice
02.06.2010Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1995
02.06.2010Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Cerina
02.06.2010Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1995
02.06.2010Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Brezje
02.06.2010Sklep o razveljavitvi sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi programskih zasnov za Srednjo šolo v Brežicah
02.06.2010Statutarni sklep o krajvenih skupnostih Občine Brežice
02.06.2010Sklep o ukinitvi dela javne poti kot javnega dobra in o vzpostavitvi nadomestne javne poti kot javnega dobra v k.o. Zakot
02.06.2010Odlok o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice