Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 1995
02.06.2010Odlok o krajevni taksi v Občini Brežice
02.06.2010Sklep o razpisu prvih volitev za člane svetov krajevnih skupnosti Občine Brežice
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskoureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
02.06.2010Sklep o razrešitvi in imenovanju članov občinske volilne komisije
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1995
02.06.2010Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 1996
02.06.2010Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1995
02.06.2010Pravilnik o finančnih intervencijah za razvoj kmetijstva in proizvodnjo hrane v Občini Brežice
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Brežice
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice z osnutkom programskih zasnov dopolnjenem v letu 1996 za Obrežje in Boršt
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice z osnutkom programskih zasnov dopolnjenem v letu 1996 in osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko...
02.06.2010Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednost stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1996
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu UND 4 in UND 5 Dobova
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Krška vas
02.06.2010Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996
02.06.2010Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice