Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Brežice
02.06.2010Odlok o simbolih Občine Brežice
02.06.2010Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za KS Jesenice na Dolenjskem in KS Velika Dolina
02.06.2010Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevnih skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina
02.06.2010Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1997
02.06.2010Sklep Občinskega sveta občine Brežice o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997
02.06.2010Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1997
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na lokalnih volitvah v letu 1994 ter o financiranju političnih strank v Občini Brežice
02.06.2010Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori za opravljanje gostinsko turistične dejavnosti na področju Občine Brežice
02.06.2010Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1997
02.06.2010Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1996
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za trgovinsko proizvodni center Slovenska vas
02.06.2010Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Artiče
02.06.2010Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Šentlenart
02.06.2010Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Občini Brežice
02.06.2010Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Sromlje
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin
02.06.2010Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Pečice-Križe
02.06.2010Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Pišece