Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1998
02.06.2010Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za oprostitev plačil storitev
02.06.2010Odlok o ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice
02.06.2010Odlok o spremembi zazidalnega načrta Hrastina – Kare VI
02.06.2010Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1998
02.06.2010Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje dela vasi Mali vrh KS Globoko
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1998
02.06.2010Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na Malem vrhu v Krajevni skupnosti Globoko
02.06.2010Pravilnik o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice
02.06.2010Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998
02.06.2010Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Pišece
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–1990, dopolnjenega v letu 1998 za območje KS Piš
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1998
02.06.2010Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Brežice
02.06.2010Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1997
02.06.2010Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice
02.06.2010Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Pišece
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice od leta 1986 do 2000 za območje mejnega prehoda Obrežje dopolnjenega 1996/II
02.06.2010Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 1998
02.06.2010Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Pišece