Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Brežice
02.06.2010Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova
02.06.2010Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice
02.06.2010Odlok o oskrbi s pitno vodo
02.06.2010Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
02.06.2010Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice
02.06.2010Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pišece
02.06.2010Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina
02.06.2010Program priprave ureditvenega načrta za UN Čatež ob Savi
02.06.2010Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, v nadaljevanju: s
02.06.2010Program priprave spremembe ureditvenega načrta za UN mestno jedro Brežice (sever in Zdravstveni dom)
02.06.2010Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi grajskega kompleksa Mokrice z varovalnim območjem za naravno znamenitost in kulturni spomenik
  • 1