Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Brežice za obdobje 1986 do leta 2000 za območja vodnih virov Pišece, Prilipe, Mokrice in Aquaductus Romanus dopolnjen 1998/1
02.06.2010Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova
02.06.2010Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1999
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
02.06.2010Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1999
02.06.2010Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1998
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za območje AFP Dobova
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Poslovni center Brežice (UN PC)
02.06.2010Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje AFP Dobova (PUP AFP Dobova)
02.06.2010Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta za Obrtno ulico v Brežicah
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta - zahod Brežice
02.06.2010Program priprave spremembe zazidalnega načrta za obrtno ulico v Brežicah
02.06.2010Cenik dimnikarskih storitev za Občino Brežice
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko