Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
09.06.2010Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarska cona 2 Slovenska vas
02.06.2010Program priprave za območje ureditvenega načrta cesta Svobode-Brežice (PP-CSV)
02.06.2010Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "TPV Šentlenart" Občine Brežice - dopolnitev 2000/3
02.06.2010Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "Pri Jakobu" Občine Brežice - dopolnitev 2000/1
02.06.2010Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "Mizarstvo Medved" Občine Brežice - dopolnitev 2000/2
02.06.2010Program priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "nadomestnih parcel" Občine Brežice ob izgradnji AC Krška
02.06.2010Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2000
02.06.2010Program priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šentlenart-jug (PP ŠTJ)
02.06.2010Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
02.06.2010Odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice
02.06.2010Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1999
02.06.2010Sklep o začasni razglasitvi Banove domačije v Artičah za kulturni spomenik
02.06.2010Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu
02.06.2010Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000
02.06.2010Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Globočice
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice 1986-2000 za območje Občine Brežice, razen območja KS Pišece - dopolnitev 1998/2
02.06.2010Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "TPV Šentlenart" Občine Brežice - dopolnitev 2000/3
02.06.2010Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "MIZARSTVO MEDVED" Občine Brežice - dopolnitev 2000/2
02.06.2010Sklep o začasni razglasitvi Cerkve Žalostne matere božje v Bušeči vasi
02.06.2010Sklep o začasni razglasitvi šolske zidanice na Bizeljskem za kulturni spomenik