Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001
02.06.2010Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Razvojni center Brežice"
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 v delu, ki ga opredeljuje usklajen predlog lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Krška vas-Obrežje
02.06.2010Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2001
02.06.2010Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Brežice
02.06.2010Sklep o določitvi cen programov v vrtcih Občine Brežice
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice
02.06.2010Odlok o dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za območje "nadomestnih parcel" Občine Brežice ob izgradnji A
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za območje "Mizarstvo Medved" Občine Brežice dopolnitev 2000/
02.06.2010Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2001
02.06.2010Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice
02.06.2010Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2001
02.06.2010Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za sanacijo opuščenih kamnolomov v Križah in na Cirniku t
02.06.2010Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah
02.06.2010Sklep o začasni razglasitvi Jurčkovega mlina na Bizeljskem za kulturni spomenik
02.06.2010Program priprave za lokacijski načrt za napajalni plinovod Krško-Brežice in za spremembo in dopolnitev PIA na območju plinifikacije Občine Brežice
02.06.2010Odlok o komunalnem prispevku v Občini Brežice
02.06.2010Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta mestno jedro Brežice - del kareja A