Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Krška vas
02.06.2010Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Hrastinca v Brežicah
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje "Mizarstvo Medved" - d
02.06.2010Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Cerklje
02.06.2010Pravilnik za izbor in izvedbo programov športa v Občini Brežice
02.06.2010Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za Zakot
02.06.2010Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice
02.06.2010Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart, kare D in E
02.06.2010Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Šentlenart v Brežicah
02.06.2010Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za cestno bazo v Krški vasi
02.06.2010Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembi zazidalnega načrta Hrastina - Kare XVI
02.06.2010Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice
02.06.2010Program priprave zazidalnega načrta Černeličeva cesta - Brežice
02.06.2010Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode - Jug v Brežicah
02.06.2010Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro - Brežice
02.06.2010Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
02.06.2010Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu "Poslovni center Brežice"
02.06.2010Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "KMETIJE PIRC V MRZLAVI VASI ", - dopolnitev 200
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za gramoznico "Desni breg Save" k.o. Krška vas in za gramoznico
02.06.2010Sklep o ukinitvi javnega dobra v območju lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Krška vas - Obrežje