Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Razpis nadomestnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Bizeljsko
02.06.2010Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za spremembo zasnove varstva kulturne in naravne dediščine
02.06.2010Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2003
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko Hrastina v Brežicah
02.06.2010Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice
02.06.2010Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2003
02.06.2010Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1998 in 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do
02.06.2010Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Razvojni center Brežice"
02.06.2010Odlok o predkupni pravici Občine Brežice
02.06.2010Sklep o ceni storitev "Pomoč na domu" in "Osebna pomoč"
02.06.2010Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2002
02.06.2010Odlok o razveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od 1986 do leta 2000 - dopolnitev 1999/2
02.06.2010Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2003
02.06.2010Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN Čatež-Savska pot
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Čistilne naprave Brežice
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986-2000
02.06.2010Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje "Bencinski servis in z
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za: I. - območje izkoriščanja gramoza v k.o. Šentlenart in