Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice
02.06.2010Sklep o pravilih o odsotnostih in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcih Občine Brežice
02.06.2010Pravila o podrobnejših pogojih za vpis učencev v šole izven njihovega šolskega okoliša
02.06.2010Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 834/1 k.o. Šentlenart
02.06.2010Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2004
02.06.2010Odlok o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev UN Mestno jedro Brežice - Pošta Brežice
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoroč­nega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990
02.06.2010Program priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šentlenart
02.06.2010Program priprave spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice
02.06.2010Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra
02.06.2010Pravilnik o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev UN Cesta svobode – jug (Kare II) v Brežicah
02.06.2010Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2004
02.06.2010Sklep o ceni storitev "Pomoč na domu" in "Osebna pomoč"
02.06.2010Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Brežice
02.06.2010Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za izbor in izvedbo programov športa v Občini Brežice
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice 1986-1990 za območje TPV Šentlenart Občine Brežice
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1998 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1998 in 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do
02.06.2010Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Brežice, k.o. Kapele in k.o. Jereslavec