Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje izgradnje nove osnovne šole na Bizeljskem
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina
02.06.2010Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Občine Brežice
02.06.2010Sklep o razpisu nadomestnih volitev za župana Občine Brežice
02.06.2010Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Brežice
02.06.2010Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2005
02.06.2010Odredba o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov
02.06.2010Sklep o cenah storitev za programe v vrtcih v Občini Brežice
02.06.2010Sklep o ukinitvi javnega dobra
02.06.2010Sklep o ukinitvi javnega dobra
02.06.2010Sklep o razpisu drugega kroga nadomestnih volitev za župana Občine Brežice
02.06.2010Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na nadomestnih volitvah za župana Občine Brežice v letu 2005
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju občine Brežice
02.06.2010Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2005
02.06.2010Navodilo za predstavnike Občine Brežice v organih upravljanja javnih zavodov, skladov in agencij ter drugih organizacijah
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Poslovni center Brežice – kare C/III«
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice – Ulica pod obzidjem, Levstikova ulica
02.06.2010Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2004
02.06.2010Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
02.06.2010Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2005