Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2006
02.06.2010Sklep o cenah storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
02.06.2010Sklep o spremembah Sklepa o pravilih o odsotnostih in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcih Občine Brežice
02.06.2010Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice
02.06.2010Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2006
02.06.2010Sklep o uskladitvi cene za storitev pomoč na domu
02.06.2010Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskoureditvenih pogojev za območje Občine Brežice (SDPUP)
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000
02.06.2010Sklep o sprejetih programih priprave občinskih prostorskih aktov
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart – kare D, E
02.06.2010Program priprave prostorskega reda Občine Brežice
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart – območje ob Cesti bratov Milavcev
02.06.2010Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Brežice
02.06.2010Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2005
02.06.2010Sklep o predlogu Sklepa o potrditvi nadstandardne sistemizacije v vrtcih Občine Brežice
02.06.2010Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev »Prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Brežice«
02.06.2010Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Brežice
02.06.2010Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice za volilno leto 2006
02.06.2010Program priprave za občinski lokacijski načrt (OLN) ČN Globoko