Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih programov
02.06.2010Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2008
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
02.06.2010Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. Bušeča vas, k.o. Stojanski vrh, k.o. Sela in k.o. Sromlje
02.06.2010Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Brežice
02.06.2010Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1591/3, k.o. Cerina
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
02.06.2010Sklep o uskladitvi cene za storitev »Pomoč družini na domu«
02.06.2010Sklep o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
02.06.2010Odlok o višini in namenu porabe sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v mesecu maju in juniju 2008 v Občini Brežice
02.06.2010Sklep o spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice
02.06.2010Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1346/3 k.o. Pavlova vas
02.06.2010Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2007
02.06.2010Obvezna razlaga točke 4.3.3. (raba prostora) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice v letu 1993 za območje Občine Brežice za namen postavitve določenih nezahtevnih in enostavni
02.06.2010Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra
02.06.2010Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
02.06.2010Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
02.06.2010Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice