Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Odlok o razveljavitvi Odloka o komunalnem nadzorstvu v Občini Brežice
02.06.2010Obvezna razlaga prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za območja izjemnih posegov – lokacije s pogoji
02.06.2010Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
02.06.2010Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
02.06.2010Sklep o uskladitvi cen za storitev »Pomoč družini na domu«
02.06.2010Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2008
02.06.2010Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice
02.06.2010Sklep o podrobnejši opredelitvi virov financiranja v Načrtu razvojnih programov za področje gospodarskih javnih služb in gospodarskih zadev za obdobje 2009–2012 v okviru Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2009
02.06.2010Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
02.06.2010Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
02.06.2010Sklep o ukinitvi javnega dobra
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2009
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih Občine Brežice (SDPUP-1)
02.06.2010Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2010
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za Zakot
02.06.2010Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo cestno povezavo Zelena Meja – JP525062
02.06.2010Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1998 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 in srednjeročnega plana Občine Brežice za ob
02.06.2010Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
02.06.2010Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Bizeljsko