Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
31.12.2010Sklep o ukinitvi javnega dobra
31.12.2010Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
24.12.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
24.12.2010Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Brežice (v nadaljevanju: SDZN)
23.12.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda »Letalski center Cerklje ob Krki«
23.12.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
23.12.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice
23.12.2010Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Brežice
23.12.2010Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
03.12.2010Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Brežice
26.11.2010Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov, komisij in delovnih teles Občine Brežice
26.11.2010Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Brežice
19.11.2010Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2011
12.11.2010Odlok o spremembah Odloka o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic poplav v času od 17. do 20. 9. 2010 v Občini Brežice
12.11.2010Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice
27.10.2010Poročilo o izidu volitev za župana Občine Brežice
27.10.2010Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Brežice
27.10.2010Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice
08.10.2010Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN B4-21C2/1/423-CU Ob Cesti svobode
04.10.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2010 – 2