Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o javni razgrnitvi o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoroč­nega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990

vsebina objave

Datum sprejema:12.02.2004
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010