Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za: I. - območje izkoriščanja gramoza v k.o. Šentlenart in

vsebina objave

Datum sprejema:05.09.2003
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010