Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000

vsebina objave

Datum sprejema:30.06.2000
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010