Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana na območju Občine Brežice za poselitev - dopolnjenega v letu 1998

vsebina objave

Datum sprejema:11.12.1998
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010