Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
27.12.2011Sklep o ukinitvi javnega dobra
23.12.2011Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
21.12.2011Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
21.12.2011Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
21.12.2011Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
21.12.2011Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
21.12.2011Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
21.12.2011Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o.
09.12.2011Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2012
02.12.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
25.11.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice
25.11.2011Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
08.11.2011Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtna cona Dobova
08.11.2011Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Čatež – Savska pot
02.11.2011Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
02.11.2011Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
28.10.2011Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
28.10.2011Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
21.10.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2011
03.10.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice