Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:02.11.2011
Datum objave:02.11.2011
Datum začetka veljavnosti:02.11.2011