Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
16.12.2013Sklep o ukinitvi javnega dobra
16.12.2013Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
09.12.2013Pravilnik o dodeljevanju tržnih in službenih stanovanj Občine Brežice v najem
09.12.2013Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2014
09.12.2013Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.
09.12.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice
06.12.2013Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine Bukovje na Bizeljskem – Paviljon Lusthaus za kulturni spomenik lokalnega pomena
06.12.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik
06.12.2013Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva v Občini Brežice
15.11.2013Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko naselje Kaptol Dobova
11.10.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Terme Čatež »območje šotorišča«
04.10.2013Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice
04.10.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013–3
04.10.2013Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
04.10.2013Sklep o ukinitvi javnega dobra
04.10.2013Avtentična razlaga 30. člena (varovanje kmetijskih zemljišč) Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice za namen postavitve manjših vodnih zbiralnikov in objektov za akumulacijo ter namakanje na kmetijska zemljišča
04.10.2013Avtentična razlaga 30. člena (varovanje gozdnih zemljišč) Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice za namen postavitve manjših vodnih zbiralnikov in objektov za akumulacijo ter namakanje na gozdna zemljišča
02.08.2013Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
02.08.2013Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
19.07.2013Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice