Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
25.01.2013Cenik zaračunanih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
25.01.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013
25.01.2013Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice, in drugih programov na področju kulture
25.01.2013Cenik potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
21.01.2013Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
21.01.2013Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
21.01.2013Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
21.01.2013Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Trnje – Kregarjeva ulica
21.01.2013Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
21.01.2013Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
21.01.2013Sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadko
  • 1