Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000

vsebina objave

Datum sprejema:17.05.2013
Datum objave:17.05.2013
Datum začetka veljavnosti:17.05.2013