Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Avtentična razlaga 30. člena (varovanje kmetijskih zemljišč) Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice za namen postavitve manjših vodnih zbiralnikov in objektov za akumulacijo ter namakanje na kmetijska zemljišča

vsebina objave

Datum sprejema:04.10.2013
Datum objave:04.10.2013
Datum začetka veljavnosti:04.10.2013