Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
05.01.2015Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Trnje – Kregarjeva ulica
29.12.2014Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine Velika Dolina – Cerkev Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena
29.12.2014Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje sredstev iz proračuna Občine Brežice za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov
29.12.2014Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
22.12.2014Poročilo o izidu ponovnih volitev v Svet krajevne skupnosti Križe
22.12.2014Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih
05.12.2014Sklep o financiranju političnih strank v Občini Brežice
05.12.2014Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Velike Malence – Ap 1143 (v nadaljevanju: OPPN)
28.11.2014Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2015
30.10.2014Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice
17.10.2014Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Brežice
17.10.2014Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice
17.10.2014Razpis ponovnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Križe v Občini Brežice
17.10.2014Poročilo o izidu volitev za župana Občine Brežice
26.09.2014Odlok o odpravi posledic poplav v času med 12. 9. 2014 in 16. 9. 2014 v Občini Brežice
26.09.2014Sklep o prekategorizaciji občinskih stanovanj
08.08.2014Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice
04.08.2014Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice
25.07.2014Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice
25.07.2014Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Brežice