Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
22.04.2016Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brežice
28.12.2015Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
28.12.2015Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.
28.12.2015Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
28.12.2015Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
23.12.2015Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Kaptol-Dobova
23.12.2015Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Dolenje Skopice, DOS-04
18.12.2015Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, PPIP Dolenja Pirošica, del DOP-03 – skrajšani postopek
11.12.2015Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice
04.12.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19
04.12.2015Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2016
12.11.2015Pravilnik o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica
09.11.2015Sklep o prenehanju veljavnosti Navodila za predstavnike Občine Brežice v organih upravljanja javnih zavodov, skladov in agencij ter drugih organizacijah
06.11.2015Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, PPIP Artiče sever, del ART 17 in Rajec, del RAJ 04 – skrajšani postopek
23.10.2015Sklep o prekategorizaciji občinskih stanovanj
23.10.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Artiče Jug, ART-09
16.10.2015Sklep o imenovanju podžupana Občine Brežice
16.10.2015Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta za širitev naselja Mali Vrh, MAV-01-jug
16.10.2015Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice
16.10.2015Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice