Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
23.12.2016Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
23.12.2016Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo Artiče
20.12.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Župeča vas, del CEK-11
08.11.2016Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Občinskega strokovnega sveta za šport
08.11.2016Pravilnik za izbor in sofinanciranje programa športa v Občini Brežice
08.11.2016Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov in projektov v Občini Brežice
08.11.2016Odlok o javni gasilski službi v Občini Brežice
08.11.2016Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice
28.10.2016Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice
23.09.2016Poročilo o izidu predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Bizeljsko
23.09.2016Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – SDOPN2
23.09.2016Odlok o preimenovanju dela ulice »Trg izgnancev« v naselju Brežice
23.09.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razvoja obstoječe kmetije Mali Vrh
23.09.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Bojsno – Ap 1259
22.07.2016Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
22.07.2016Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
24.06.2016Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
24.06.2016Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole
20.06.2016Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Brežice
20.06.2016Sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji Občine Brežice