Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki s

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:08.04.2019
Datum objave:19.04.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:01.05.2019