Splošni akti občine

Objave v uradnem listu - Gospodarske javne službe:

Datum objaveNaslov
26.07.2019Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice
31.05.2019Cenik potrjenih cen omrežnine in cen javne infrastrukture obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
19.04.2019Sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki s
30.10.2018Odlok o javnih parkiriščih za avtodome v Občini Brežice
16.06.2017Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
16.06.2017Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
22.07.2016Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
22.07.2016Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
09.05.2016Cenik zaračunanih cen omrežnine pri gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
09.05.2016Cenik potrjenih cen omrežnine pri gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo
28.12.2015Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
28.12.2015Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.
28.12.2015Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
28.12.2015Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
03.07.2015Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
03.07.2015Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
05.06.2015Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
19.07.2013Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
21.01.2013Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
21.01.2013Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo