Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
06.10.2017Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Bukovje – Ap 1497
30.06.2017 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19
30.06.2017Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za za območje razpršene poselitve Slovenska vas, Ap 193
30.06.2017Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Artiče, del ART-17
30.06.2017Sklep o prekategorizaciji občinskega stanovanja
16.06.2017Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
16.06.2017Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
19.05.2017Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL-06
19.05.2017Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dednja vas, Ap 1366
19.05.2017Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2017
05.05.2017Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »B4-21c2/1/423_CU – ob Cesti Svobode«
14.04.2017Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
14.04.2017Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
14.04.2017Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
14.04.2017Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
14.04.2017Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
14.04.2017Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Artiče jug v Občini Brežice
14.04.2017Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
14.04.2017Sklep o kategorizaciji občinskih tržnih stanovanj
14.04.2017Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra