Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
04.10.2019Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Brežice
09.08.2019Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38
26.07.2019Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice
19.07.2019Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite in delne energetske prenove objektov v lasti Občine Brežice
12.07.2019Odlok o razveljavitvi Odloka o razglasitvi Domačije Janeževa gorca 56 oziroma Jelčičeve domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena
12.07.2019Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
21.06.2019Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice
14.06.2019Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
31.05.2019Cenik potrjenih cen omrežnine in cen javne infrastrukture obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
24.05.2019Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019.
10.05.2019Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
30.04.2019Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2018
26.04.2019Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2019
19.04.2019Pravilnik o sprejemu, bivanju in odpustu iz bivalne enote na Prešernovi 11b v Brežicah
19.04.2019Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice
19.04.2019Sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki s
05.04.2019Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za objekt vinogradniška vila Stara vas, Ap 1376
29.03.2019Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med Občino Brežice in Občino Kozje
29.03.2019Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130
11.01.2019Razpisuje naknadne volitve članov sveta krajevne skupnosti Cerklje ob Krki v VE 2 in VE 6, krajevne skupnosti Dobova v VE 1 ter krajevne skupnosti Velika Dolina v VE 10