Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:17.01.2013
Datum objave:21.01.2013
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 5/13

Datum začetka veljavnosti:22.01.2013