Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila

KAKO DO NAJEMA NEPROFITNEGA STANOVANJA V OBČINI BREŽICE
 

Neprofitno stanovanje lahko na podlagi javnega razpisa pridobijo v najem upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje, določene s Stanovanjskim zakonom in Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj. Postopek dodelitve stanovanja se prične na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen na spletni strani Občine Brežice in v javnih medijih. Kje in kdaj je mogoče prevzeti obrazce za prijavo na razpis, je objavljeno v samem razpisu, prav tako rok, do katerega je potrebno oddati prijave.

Najemodajalec skladno z določil Pravilnika za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem, opravi točkovanje prosilcev in na podlagi zbranega števila točk objavi prednostno listo upravičencev, ki prejmejo tudi odločbe o uvrstitvi na prednostno listo.

Z uspelimi upravičenci se sklenejo najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino.  Najemne pogodbe se sklenejo s toliko upravičenci, kolikor je bilo navedenih prostih stanovanj v razpisu. Ko najemodajalec sicer razpolaga s prostim stanovanjem, a to zaradi števila družinskih članov po velikosti ni primerno za upravičenca na vrsti za dodelitev, se najemna pogodba sklene s prvim naslednjim upravičencem na prednostni listi ob pogoju, da je stanovanje glede na površino in število družinskih članov primerno.

 

 

KDO SO UPRAVIČENCI DO NAJEMA NEPROFITNEGA STANOVANJA
 

Upravičenci do neprofitnega stanovanja morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • so državljani Republike Slovenije,
  • imajo stalno prebivališče na območju Občine Brežice
  • da prosilec sam, ali kdo izmed oseb, ki bodo skupaj z njim uporabljale stanovanje, ni najemnik neprofitnega stanovanja ali lastnik (solastnik) drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega vrednosti 40 % primernega stanovanja, razen če mora stanovanje po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino,
  • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja,
  • da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom ne presegajo višine, določene s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj,
  • da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

Žrtve nasilja v družini, z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih - varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, lahko sodelujejo na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega bivališča.

Invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi v drugi občini, kjer so večje možnosti za zaposlitev ali kjer jim je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.

Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju - prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po tem pravilniku.

Od 25. 6. 2014 dalje so do dodelitve neprofitnega stanovanja upravičene tudi osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih, Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji ali Zakonu o začasnem zatočišču.

NAJEMNINA V NEPROFITNEM STANOVANJU
 

Najemnina za neprofitna stanovanja se izračuna na podlagi veljavne Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnine v neprofitnih stanovanjih  ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin in se lahko spremeni le na podlagi zakona ali podzakonskega predpisa.

 

REZERVACIJA IN CENA UPORABE DVORANE IN UČILNIC V DOMU KULTURE BREŽICE?
 

Vse podatke dobite na sledeči povezavi: http://www.brezice.si/domkulture/